sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Studium Dialogu Motywującego.

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Studium Dialogu Motywującego.

.

W październiku 2018r. we Wrocławiu rozpoczęło się kolejne szkolenie DM organizowane przez Polski Instytut Dialogu Motywującego.

 S T U D I U M   D I A L O G U  M O T Y W U J Ą C E G O

Cieszymy się, że na nasze zaproszenie do udziału w Studium  odpowiedziały osoby, którym bliska jest misja Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego, a więc  zwiększanie skuteczności pracy, szczególnie w obszarze pomocy osobom zamierzającym dokonać w swoim życiu trwałej zmiany.

.

Uwaga: Informacja dla tych z Państwa, którzy po zakończeniu STUDIUM będą ubiegać się o certyfikat Terapeuty Motywującego.

 

O certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM) może ubiegać się osoba, która

wystąpiła do Komisji Naukowo – Dydaktycznej PTTM o rozpatrzenie wniosku oraz  spełnia poniższe wymagania:

a) jest członkiem PTTM, który uregulował składki za cały okres trwania kursu (deklaracje członkowskie wypełniamy na pierwszym zjeździe Studium),

b) ma wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia lub lekarskie (dokumentem potwierdzającym wykształcenie wyższe jest dyplom uczelni wyższej),

c) lub legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim innym niż psychologia lub wykształcenie lekarskie – te osoby przedstawiają dokumenty potwierdzające tytuł: terapeuty uzależnień lub psychoterapeuty lub inny dokument potwierdzający odbycia szkolenia/kursu obejmującego swoim programem wiedzę uwzględniającą elementy pracy terapeutycznej, psychologii, psychologii klinicznej lub psychopatologii w wymiarze 64 godzin (dokument taki powinien zawierać liczbę odbytych godzin dydaktycznych),

d) ukończyła kurs z zakresu DM, zgodnie z wymaganiami opisanymi w regulaminie certyfikacji PTTM (po ukończeniu Studium Dialogu Motywującego PIDM, przy nie mniej niż 80% obecności na zajęciach oraz złożeniu i pozytywnej weryfikacji prac końcowych – spełnicie Państwo ten warunek). 

Harmonogram Kursu „Studium Dialogu Motywującego PIDM”
Edycja II/10/2018
Sesja Termin Tematyka Liczba godz.
warsztatu
Liczba godz. superwizji
1 04-05.10.2018r. Wprowadzenie do Dialogu Motywującego
Podstawy teoretyczne. Duch DM
18
2 08-09.112018r. Podstawowe narzędzia stosowane
w DM- PDOP, udzielanie informacji WDW.
4 Procesy
20
3 06-07.12.2018r. Język podtrzymania i niezgody oraz język zmiany
w Dialogu Motywującym. Proces angażowania.
18 2
4  

10-12.01.2019r.

W tym:
10.01.2019 – superwizja
11-12.01.2019 – Dialog Motywujący w pracy z grupami.
14 6
5 07-08-03.2019r.

Dialog Motywujący a zmiana stylu życia.
(Praca z osobami mającymi trudności w zmianie nawyków związanych z używaniem substancji i zachowaniami).

8 12
6 09-10.05.2019r. Ustalanie kierunków pracy terapeutycznej.
Proces kierunkowania.
8 10
7 06-07.06.2019r. Praca w Duchu Dialogu Motywującego
z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc
10 10
  8 05-06.09.2019r. Praca z parami i rodzinami w duchu DM.
Proces wywoływania
8 10
9 07-08.11.2019r.

Skuteczna realizacja celów.
Wzmacnianie zobowiązania, wspieranie wprowadzania oraz podtrzymanie zmiany. Proces planowania.

8 10
10 06.12.2019r. Sesja superwizyjna. 10
11 16-17.01.2020r. Podsumowanie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania
Dialogu Motywującego.
8 10

Opieka merytoryczna, wykładowca, TRENER DM: TOM BARTH

Kierownik Studium, wykładowca,TRENER DM, prowadzący grupę superwizyjną: DOMINIK MEINHART-BURZYŃSKI

Wykładowca, TRENER DM, prowadząca grupę superwizyjną: BEATA KITA

Wykładowca, TRENER DM: MAGDALENA DOLSKA-TOPÓR

Wykładowca, TRENER DM: ALEKSANDRA WILKIN-DAY

Wykładowca, TRENER DM: DOROTA JASZCZAK -KUŹMIŃSKA

Zapraszamy do Wrocławia.

16- 17 stycznia 2020r.

godz.10.00
miejsce: „Pasaż pod Błękitnym Słońcem”, Rynek 7, Wrocław

Praca w grupach superwizyjnych

Superwizorzy: Dominik Meinhart-Burzyński oraz Beata Kita