sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Najczęstsze pytania

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Najczęstsze pytania

Poniżej zamieściliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Aby je przeczytać wystarczy kliknąć w pytanie lub niebieski symbol na jego końcu.

Czym różni się praktyk dialogu motywującego od terapeuty motywującego PIDM?

Zarówno praktyk DM jak i terapeuta motywujący przechodzą w PIDM dokładnie ten sam proces szkoleniowy i certyfikacyjny.  Każdy z nich posiada dokładnie takie same kompetencje i umiejętności w obszarze dialogu motywującego. Jedyna różnica polega na tym, że terapeuta motywujący posiada (zdobyte wcześniej) uprawnienia do prowadzenia terapii, z tytułu określonej szkoły psychoterapeutycznej.

Dlaczego uzyskanie tytułu praktyka DM w PIDM nie może odbywać się krócej/szybciej?

Praktyk jak sama nazwa wskazuje powinien być osobą, która biegle stosuje w praktyce określone umiejętności. PRAKTYK to określenie używane w odniesieniu do znawcy, specjalisty, zawodowca  w danej dziedzinie.

Trudno na poważnie mówić o tym, że ktoś jest praktykiem czegokolwiek po kilku lub kikunastogodzinnym szkoleniu.

Szkolenia prowadzone przez PIDM charakteryzują się zdecydowana przewagą warsztatów nad zajęciami teoretycznymi. Uczestnicy szkoleń certyfikujących biorą udział w superwizjach ćwiczeniowych, podczas których prezentują swoje umiejętności stosowania DM. Wychodzimy z założenia, że nie można być praktykiem, który nie ma za sobą praktyki. Szkolimy osoby, które umieją posługiwać się DM, a to tego trzeba czasu. Poza tym PRAKTYCY DM PIDM, poddają swoje umiejętności stosowania DM ocenie na skali MITI, do tego też trzeba się przygotować.

Czy po studiach podyplomowych na kierunku DIALOG MOTYWUJĄCY, które PIDM realizuje we współpracy z uczelniami wyższymi, mogę uzyskać tytuł praktyka lub terapeuty motywującego?

Tak. W większości tytuł ten uzyskują studenci wraz z ukończeniem studiów.

Jeśli student ma uprawnienia do prowadzenia terapii uzyskuje tytuł terapeuty motywującego; studenci, którzy wykonują inne zawody otrzymują tytuł praktyka dialogu motywującego.

Ważne! Ukończenie studiów nie oznacza automatycznie przyznania tytułu.

Student studiów podyplomowych, jak każda inna osoba w procesie certyfikacji PIDM, aby uzyskać tytuł przedstawia nagranie ilustrujące rozmowę przeprowadzoną zgodnie z DM i poddaje weryfikacji na skali MITI swoje umiejętności stosowania DM.

Przedstawienie nagrania i ocena MITI jest w programie studiów, studenci w trakcie studiów składają prace i najczęściej taki tytuł jest przyznawany. Jeśli jednak ocena MITI będzie niewystarczająca do przyznania tytułu PIDM – student może ubiegać się o tytuł w kolejnej próbie, w innym terminie jednak nie ma to wpływu na ukończenie studiów. Studia są ukończone i dyplom ukończenia studiów podyplomowych jest przyznawany studentowi, który zdobędzie zaliczenia zgodnie z programem studiów.

Czy mogę gdzie indziej uczyć się DM, a w PIDM uzyskać tytuł?

Niestety nie. Początkowo dopuszczaliśmy taką możliwość, niestety nasze doświadczenie pokazało, że takie rozwiązanie się nie sprawdza. 

Certyfikaty w PIDM są przyznawane na odstawie ocen dokonywanych przez koderów w oparciu o skalę MITI. Skala ta ma bardzo konkretne progi opisane procentowo. Zdecydowana większość prac certyfikacyjnych osób, które nie kończyły naszych szkoleń,  po prostu nie uzyskiwała wystarczających not na skali MITI, a w konsekwencji osoby te nie mogły otrzymać tytułu.

Sytuacja była problematyczna również dla nas, ponieważ za wykonaną pracę dwóch koderów (każde zgłoszenie do certyfikacji odsłuchuje i koduje dwóch koderów) trzeba zapłacić, a więc osoby składające wniosek certyfikacyjny wnosiły  opłatę, a spodziewanych efektów w postacie certyfikatu nie uzyskiwały.

Powyżej opisane przypadki były na tyle częste, że podjęliśmy decyzję o rezygnacji z udostępniania możliwości certyfikacji osobom, które nie uczą się w Instytucie, ponieważ nie możemy wziąć odpowiedzialności za to gdzie i jak uczyły się DM. Wraz z rosnącą popularnością DIALOGU MOTYWUJĄCEGO na rynku pojawiają się również szkolenia, których jakość nie jest na wystarczającym poziomie merytorycznym.

Naszym celem jest uniknięcie dwuznacznej sytuacji, w której PIDM pobierałby opłaty certyfikacyjne, a ze względów merytorycznych nie mógłby przyznać certyfikatu. 

Czy muszę nagrywać swoją rozmowę DM?

Jeśli chcesz uzyskać tytuł w PIDM – zdecydowanie TAK.

Przesłuchanie nagrania przez koderów daje kandydatowi możliwość uzyskania informacji zwrotnej o tym co już robi dobrze, a co może zrobić jeszcze lepiej w obszarze stosowania DM. To sprawdzona droga do weryfikacji i rozwoju umiejętności.

Dlaczego, aby uzyskać tytuł w PIDM trzeba poddać się ocenie MITI?

Najkrócej można odpowiedzieć: z szacunku do siebie i swojego rozmówcy.  Ocena MITI pozwala na wskazanie obszarów do rozwoju, ale też podkreśla te umiejętności DM, które są już opanowane przez kandydata w stopniu dobrym i bardzo dobrym, przede wszystkim zaś pozwala zweryfikować czy kandydat do tytułu rzeczywiście posługuje się DM czy tylko myśli, że się nim posługuje.
Specjaliści, którzy rzeczywiście praktykują DM chętnie poddają się tej ocenie i  biorą udział w superwizjach koleżeńskich, dzięki czemu mają możliwość ciągłego doskonalenia się i rozwijania biegłości posługiwania się DM. Bez informacji zwrotnych – trudno byłoby doskonalić warsztat.

Ocenę MITI traktujemy jako drogowskaz na drodze rozwoju specjalisty DM.