sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Regulamin i harmonogram

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Regulamin i harmonogram

REGULAMIN PROGRAMU „DAJ WIĘCEJ…” – edycja czwarta  nr E/20/2020

§ 1

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PROGRAMU

1.1 Autorski program Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego prowadzony jest pod nazwą „DAJ WIĘCEJ …”.

1.2 Organizatorem programu „DAJ WIĘCEJ ” jest Polski Instytut Dialogu Motywującego spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze – zwana dalej ,,Organizatorem’’.

1.3 W roku 2020 piąta edycja programu „DAJ WIĘCEJ …” nr E/20/2020 rozpoczyna się w dniu  6 kwietnia 2020r. i przebiega w następujących etapach:

6 kwiecień 2020r. – Rozpoczęcie programu. Uruchomienie możliwości składania wniosków. (Wnioski mogą być składane wyłącznie elektronicznie)
30 czerwiec 2020r. – Ostatni dzień przyjmowania wniosków.
1 lipiec – 31 sierpień 2020r. – Obrady Kapituły Akcji.
8 wrzesień 2019r. – Ogłoszenie wyniku obrad Kapituły Akcji. Wskazanie Beneficjenta tj. placówki, w której odbędą się szkolenia z DM.
do 31 grudnia 2020r. – Ustalenie terminu szkolenia. Podpisanie umowy o współpracy z Beneficjentem Programu.
rok 2021 – Przeprowadzenie szkolenia w terminie ustalonym z Beneficjentem Programu.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1 Uczestnikiem Programu mogą być wszelkie instytucje zajmujące się szeroko rozumianym pomaganiem innym ludziom oraz szkoły/uczelnie wszystkich szczebli polskiego systemu edukacji.

2.2 Warunkiem uczestniczenia w Programie jest przesłanie do Organizatora w terminie do 30 czerwca 2020r. informacji o placówce z uzasadnieniem dlaczego powinna zostać laureatem programu oraz z danymi kontaktowymi do osoby reprezentującej placówkę. Plik w formacie PDF należy przesłać jako załącznik na adres: szkolenia@pidm.pl  tytuł maila: Daj więcej.

2.3 Uczestnik Programu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Spełnienie warunku uczestnictwa w Programie, wskazanego w ust. 2.2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu.

2.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.

2.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem tytułu Beneficjenta Programu.

§3

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA PROGRAMU

Organizator programu zobowiązany jest do przeprowadzenie szkolenia z Dialogu Motywującego dla Beneficjenta na następujących zasadach:

3.1 Szkolenie trwać będzie 2 dni szkoleniowe tj. 16 godzin dydaktycznych.

3.2 Szkolenie poprowadzi co najmniej jeden trener, który jest członkiem MINT (Międzynarodowe Stowarzyszenie Trenerów Dialogu Motywującego).

3.3 Szkolenie zostanie przeprowadzone w trybie 1 x dwudniowe spotkanie.

3.4 Uczestnikom zostaną przekazane materiały szkoleniowe zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej.

3.5 Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia.

§4

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU

4.1 Przystępując do Programu uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad Regulaminu Programu w tym w szczególności ustalenia i przestrzegania terminów szkolenia, w przypadku uzyskania tytułu Beneficjenta.

4.2 Beneficjent programu zobowiązany jest do zorganizowania grupy szkoleniowej (do 16 osób) przy czym 80% uczestników szkolenia muszą stanowić osoby pracujące na rzecz Beneficjenta.

4.3 Beneficjent nie ma prawa do pobierania opłat za szkolenie od uczestników szkolenia.

4.4 Uczestnik-Beneficjent ma obowiązek zapewnienia sali konferencyjnej i zaplecza organizacyjno –technicznego dla przeprowadzenia wykładów i warsztatów z Dialogu Motywującego.

4.5 Poprzez sale konferencyjną i zaplecze organizacyjno-techniczne rozumiane jest:

a) sala szkoleniowa z miejscami siedzącymi pozwalająca na swobodny udział w szkoleniu jego uczestnikom,

b) rzutnik, flipchart,

c) kawa, herbata, napoje zimne,  – dla uczestników w formie nie mniej niż dwóch przerw kawowych podczas jednego dnia szkoleniowego,

4.6 Uczestnik – Beneficjent, zobowiązany jest do pokrycia kosztów przyjazdu i noclegu trenerów, (noclegi jedynie wówczas, jeśli wskazane miejsce szkolenia będzie w odległości uniemożliwiającej codzienny dojazd trenera na każdy warsztat tj. powyżej 60 km. w jedną stronę).

4.7 Zarządzający placówką zgłaszającą się do programu „Daj więcej…” zobowiązani są do powołania jednej osoby będącej koordynatorem programu.

§5

KAPITUŁA PROGRAMU

5.1 Beneficjenta Programu wskazuje kapituła Akcji.

5.2 Członków Kapituły powołuje Organizator.

5.3 Decyzje Kapituły są ostateczne.

§ 6.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

6.1 Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej www.pidm.pl dnia 6 września 2020r. Niezależnie od powyższego, Beneficjent Programu zostanie w dniu rozstrzygnięcia powiadomiony przez Organizatora.

6.2 Do dnia 31 grudnia 2020r. zostanie podpisana stosowna umowa z Beneficjentem Akcji.

6.3 Przystępując do Programu uczestnicy wyrażają zgodę na  opublikowanie nazwy instytucji/placówki imienia i nazwiska koordynatora Programu oraz informacji o współpracy z PIDM i udziale w Programie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora jak i w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników i promocją Programu.

§ 7

PRAWA AUTORSKIE

7.1 Uczestnik Programu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do utworów (literackich, plastycznych, fotograficznych multimedialnych i innych), przesłanych, a także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.

7.2 Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora  do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu,
a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:

a. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,

b. wprowadzenie do pamięci komputera,

c. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

d. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,

e. nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,

f. nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,

g. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations Organizatora,

h. inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie zdjęć i ich utrwaleń, w tym w szczególności wyświetlanie w kinach, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach, udostępnianie lub przesyłanie za pomocą,

i. dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań,

7.3. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa zdjęć rozpowszechnianych zgodnie
z niniejszym Regulaminem.

7.4 Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick, miejsce zamieszkania, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności jego publiczne udostępnianie anonimowo, w celach marketingowych związanych z ofertami i komunikacją Organizatora.

7.5 Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.

7.6 Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy,
a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.

7.7 Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs plików zdjęciowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą wydania.

7.8 W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

7.9 Upoważnienia opisane w ust. 7 niniejszego Regulaminu są nieograniczone czasowo
i terytorialnie.

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora www.pidm.pl

8.2 Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: sekretariat@pidm.pl

8.3 Złamanie ustaleń niniejszego regulaminu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Programie.

8.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.5 Nadesłane do Programu dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania czynności związanych z Programem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.