sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Skala Spójności Dialogu Motywującego (Motivational Interviewing Treatment Integrity  – w skrócie MITI. Jest  narzędziem służącym do oceny umiejętności posługiwania się dialogiem motywującym w rozmowie.  Skala może być wykorzystywana zarówno w celach badawczych, jak i w ramach superwizji – do udzielenia ustrukturyzowanej informacji zwrotnej  dotyczącej praktycznych umiejętności stosowania DM.

Międzynarodowe Stowarzyszenie  Trenerów Dialogu Motywującego MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) stosuje skalę MITI podczas procesu naboru uczestników szkolenia dla nowych trenerów, którzy chcą stać się członkami MINT.

Skala MITI wskazuje na ile dobrze osoba prowadząca rozmowę posługuje się dialogiem motywującym, a które elementy DM wymagają jeszcze większej uważności i mogłyby być praktykowane  lepiej. Uzyskane informacje zwrotne,  mogą posłużyć do podnoszenia umiejętności  w stosowaniu dialogu motywującego.

MITI jest przeznaczona do stosowania jako:

1) Miara spójności terapii używana w badaniach klinicznych dotyczących dialogu motywującego.

2) Sposób zapewnienia ustrukturalizowanej, formalnej informacji zwrotnej na temat możliwości doskonalenia umiejętności w sytuacjach innych niż badawcze.

3) Składnik kryteriów selekcji stosowanych przy naborze na szkolenia i zatrudnianiu.

Skala MITI ocenia procesy wchodzące w skład dialogu motywującego, w tym angażowanie, ukierunkowywanie, wywoływanie i planowanie. Sesje bez specyficznego celu zmiany mogą nie być odpowiednie do oceny przy pomocy MITI. 

Do weryfikacji umiejętności stosowania DM i sporządzenia informacji zwrotnej w oparciu o skalę MITI, dwóch koderów MITI potrzebuje usłyszeć nagranie Waszej rozmowy, prowadzonej zgodnie z zasadami i duchem DM.

Przygotowane nagranie powinno mieć 20 minut (+/- 2 minuty). Można wysłać dłuższe nagranie i wówczas wskazać wybrany przez siebie 20-minutowy fragment, który zostanie oceniony na skali MITI. Do nagrania należy dołączyć  transkrypt i formularz autorefleksji. 

Szczegóły formalno-organizacyjne przygotowania całości nagrania – każdy chętny pozna podczas szkoleń certyfikacyjnych PIDM.

Integralnym etapem  szkoleń certyfikacyjnych PIDM jest również prezentacja nagrań ćwiczeniowych.

Rozmowy nie muszą być nagraniami prowadzonymi w warunkach klinicznych. Mogą to być rozmowy ze znajomymi. Warunkiem rozmowy jest określenie celu zmiany i prowadzenie rozmowy w duchu DM zgodnie z metodologią DM. Rekomenduje się, aby zmiana rozważana do celów ćwiczeniowych  była określona, ale nie dotyczyła kluczowych obszarów i decyzji życiowych rozmówcy.

Nagrana rozmowa prawdopodobnie będzie dłuższa niż fragmenty wymagane do pracy podczas superwizji szkoleniowej. To uczestnik decyduje, który fragment rozmowy przedstawi na superwizji ćwiczeniowej.

Bardzo ważna informacja:

Nie ma złych nagrań. Każde nagranie będzie bardzo dobrym materiałem do pracy i uczenia się  zarówno dla uczestnika  prezentującego nagranie, jak i dla wszystkich uczestników szkolenia podczas superwizji szkoleniowej.

Taka forma nauki pozwala Uczestnikom doświadczyć wartości informacji zwrotnej w procesie ciągłego uczenia się DM, zachęca do rzeczywistego praktykowania metody, jest też cennym doświadczeniem przed dokonaniem nagrania  na potrzeby oceny MITI .